Svet krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost.
 
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in do dva podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednikov in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.
 
 
Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
  • Jožef Škof, predsednik
  • Antonio Merdaus, podpredsednik
  • Tamara Murko, podpredsednica
  • Vladko Mak, član
  • Andrej Stramlič, član
  • Maja Budja, članica
  • Igor Rajšp, član
  • Ivo Želj, član
  • Vojko Kos, član
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa krajevne skupnosti