Mestna občina
vodoravna delilna črta
Župan
Župan predstavlja in vodi mestno občino. Župan predstavlja mestni svet ter sklicuje in vodi seje mestnega sveta. Za vodenje sej mestnega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana mestnega sveta. Župan predlaga mestnemu svetu v sprejem proračun mestne občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta.
Župan sklicuje seje mestnega sveta praviloma enkrat mesečno.
 

Mestna občina Maribor - mestna uprava

Ob sedežu župana sta tudi večji del mestne uprave ter sedež Upravne enote Maribor v Ulici heroja Staneta 1 - v zgradbi, v kateri sta nekoč bila okrajno glavarstvo in okrajna finančna direkcija (arhitekt stavbe: Hans Pruckner).
Organiziranost in delovanje mestne uprave sta predstavljena na naših spletnih straneh v področju Mestna občina. Mestna uprava je oblikovana skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor.
 
Mestni svet
Način dela mestnega sveta in njegovih delovnih teles ureja Poslovnik mestnega sveta (MUV 8/05, 11/11). Predsedujoči mestnega sveta je župan. Delo mestnega sveta je javno in se izvaja na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Mestni svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov mestnega sveta.
Gradiva za seje mestnega sveta so dosegljiva tudi na internetu.
Odločitve mestnega sveta so objavljene v Medobčinskem uradnem vestniku in na internetu.
Strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje mestnega sveta, njegovih teles in nadzornega odbora opravlja Služba za delovanje mestnega sveta.
V okviru mestnega sveta delujejo 3 komisije (komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, statutarno-pravna komisija, komisija za priznanja in nagrade in 9 odborov (odbor za komunalne in gospodarske javne službe, odbor za gospodarstvo, odbor za finance, odbor za kulturo, odbor za mladino, šolstvo in šport, odbor za socialo in zdravstvo, odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja, odbor za urejanje prostora in varstvo okolja ter odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve).
Delovna telesa mestnega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom mestnega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti mestnega sveta in dajejo mestnemu svetu mnenja in predloge.
 
Mestne četrti in krajevne skupnosti

Območje mestne občine je razdeljeno na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti. Naloge mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje in način delovanja določa Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (MUV št. 12/10 – uradno prečiščeno besedilo).

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta