Prostor
vodoravna delilna črta

Prostorsko načrtovanje, urejanje prostora in vodenje prostorskih aktov v Mestni občini Maribor je v pristojnosti Urada za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora.

 


 Aktualno

  

Javno naznanilo

 

 


 

 

 

 

Prostorski razvoj Maribora

 

Prostorski razvoj mesta Maribor opredeljujejo naslednji dejavniki: strukturne in gospodarske spremembe, porast prostorske mobilnosti prebivalstva, bližina regionalnega avtocestnega vozlišča, dvig blaginje prebivalstva, večje zahteve po urejenem bivalnem okolju, višja stopnja varstva okolja, varovanje kulturnega izročila in krepitev regijske funkcije mesta.

Temeljni skupni interesi in cilji

  • Trajnostni urbani razvoj
  • Povezava mesta in obmestja
  • Zagotavljanje prostorskih možnosti za gospodarski in socialni razvoj mesta
  • Ohranjanje in dvig kvalitete bivalnega okolja
  • Vzdrževane kontinuitete urbanističnega urejanja

 

URBANISTIČNA ZASNOVA (Bilten PDF) in ODLOK (MUV št. 2/01)

Urbanistična zasnova predstavlja dolgoročni prostorski načrt razvoja mesta Maribora, njegovih funkcij, širitve mesta in hkrati sonaravnega razvoja različnih dejavnosti. V zadnjih 20 letih so se razvojne tendence na več področjih spremenile in to upošteva tudi urbanistična zasnova. Najpomembnejše so:

  • sprememba nekaterih večjih industrijskih con in njihova reurbanizacija za druge, predvsem centralne dejavnosti
  • opustitev večjega števila vojaških objektov
  • izgradnja nove avtocestne mreže kot posledica načrtovanja gradnje AC ter zahodne in vzhodne obvoznice mesta
  • nadaljnji razvoj stanovanjske gradnje in oblikovanje mestnega roba z organizirano gradnjo, skupaj z zelenim rekreacijskim obročem okrog mesta

Urbanistična zasnova opredeljuje površine za centralne dejavnosti, za družbene dejavnosti (izobraževanje, kulturo in socialno dejavnost), za komunalo in energetiko, za obrambo in zaščito, za pokopališča, promet, proizvodnjo in skladiščenje, za šport, za stanovanja in dopolnilne dejavnosti, za vodne in zelene površine.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Evropsko priznanje za urbanistično in regionalno planiranje
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta