Nevladne organizacije
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta

 

Naloge nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor se razlikujejo od tistih, ki jih imajo občine in je različen tudi njihov status, obojim pa je skupno isto poslanstvo – krepiti kakovost življenja občanov in občank. V Mestni občini Maribor je delujoči okoli 3600 nevladnih organizacij. Mreža njihovih storitev, projektov in programov je tako bogata in široko razpredena, da si življenja brez njih ni več mogoče predstavljati. Seže od gasilstva, športa, dobrodelnosti in kulture do okolja, sociale, zdravja… Tako rekoč v sleherni kotiček našega vsakdana.

 
Nevladne organizacije (s kratico NVO) so organizacije, ki jih lahko na lastno pobudo ustanovi vsak izmed nas. So neprofitne, večinoma prostovoljne in so ustanovljene kot društvo, ustanova in (zasebni) zavod. Ob nalogah, ki jih opravljajo predstavljajo NVO tudi temelj razvoja in ohranjanja demokracije. Predstavljajo eno od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države in družbe in so pomemben izvajalec javnokoristnih storitev na področju sociale, zdravja, družine, mladih, kulture, športa, okolja…
 

NVO lahko pridobijo status delovanja v javnem interesu. Gre za pomembno funkcijo NVO, ki nevladni sektor zelo razlikuje od ostalih sektorjev, predvsem tržnega sektorja. Takšen status lahko pridobijo samo tiste organizacije, ki niso namenjene zadovoljevanju ozkih potreb svojega članstva, temveč je njihovo delovanje pripoznano kot splošno koristno za vso družbo. Običajno je delovanje v javnem interesu namenjeno NVO, ki delujejo predvsem lokalno in tako mnogo prispevajo prav k neposredni dobrobiti lokalne skupnosti.


 

Sodelovanje in vključevanje nevladnih organizacij v postopke odločanja

 

Občani lahko pri odločanju neposredno sodelujemo preko zbora občanov, referenduma in ljudske iniciative. Z njihovo uporabo lahko oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja oz. odločajo o vprašanjih, ki se nanašajo na vsebino splošnih aktov občine. Ker gre za formalizirane, zakonsko dokaj zapletene postopke, se ti le redko uporabljajo. Zato so se začeli uporabljati drugi mehanizmi za vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev. Na lokalni ravni lahko NVO, ki so aktivne v skupnosti tvorno prispevajo k boljšemu oblikovanju javnih politik kot so npr. letni program za kulturo, strategija razvoja občine, letni program na področju športa idr. Nevladne organizacije lahko uspešno zastopajo širše družbene interese, vendar le, če obstajajo mehanizmi, ki jim to omogočajo. V Mestni občini Maribor je vzpostavljenih več različnih posvetovalnih teles, ki so namenjena sodelovanju med različnimi ciljnimi skupinami in nevladnimi organizacijami ter lokalno samoupravo (Svet invalidov, Mestni mladinski svet in Komisija za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor).

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Komisija za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

Komisija za razvoj nevladnih orgranizacij je bila leta 2011 na pobudo Regionalnega stičišča NVO Podravja ustanovljena kot posvetovalno telo župana. V Komisiji, ki šteje 13 članov sodeluje 6 predstavnikov Mestne občine Maribor, ki jih imenuje župan, enako število predstavnikov NVO, ki jih predlagajo in izvolijo nevladne organizacije ter predstavnik Regionalnega stičišča NVO v Podravju, ki Komisiji zagotavlja tudi administrativno podporo delovanju. Več o delu Komisije na http://nevladna.zavodpip.si/node/40

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktualne informacije in dogodki nevladnih organizacij
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor in nevladne organizacije
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor za NVO-je opravlja naloge iz svoje pristojnosti na naslednjih področjih:
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Zavod PIP kot Regionalno stičiše nevladnih organizacij Podravja brezplačno ponuja
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta