Socialno varstvo
vodoravna delilna črta
V Mestni občini Maribor se izvajajo naloge iz področja socialnega varstva v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.
 
Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Osnovni dokument tega področja je Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (Uradni list RS, št. 39/13), ki na osnovi doseženega stanja in ugotovljenih potreb opredeljuje politiko nadaljnjega razvoja na tem področju. Sistemsko je področje socialnega varstva, vključno s pravicami občanov, urejeno v vrsti zakonov, podzakonskih aktov in predpisov lokalne skupnosti. Temeljna predpisa sta zlasti Zakon o socialnem varstvu in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ob njiju pa še vrsta drugih zakonov.
 
Občine imajo na področju socialnega varstva relativno malo pristojnosti pri organizaciji javnih služb,  odgovorne pa so za organizacijo in financiranje socialnovarstvene pravice pomoč družini na domu, ki jo v Mestni občini Maribor zagotavlja Center za pomoč na domu Maribor, na katerega naj se občani obračajo v primeru tovrstnih potreb. Iz mestnega proračuna pa Mestna občina Maribor pod pogoji, ki jih določajo predpisi, (so)financirajo  stroške storitev v socialnovarstvenih zavodih za odrasle in socialne pogrebe. Za oba stroška se vloži vloga na Centru za socialno delo Maribor, ki prouči upravičenost vlagatelja do tovrstnega doplačila. Mestni proračun zagotavlja tudi sredstva za posebne občinske programe in občinske subvencije. Tovrstni programi in naloge so vsako leto opisani v obrazložitvi finančnega načrta za področji zdravstvenega in socialnega varstva, ki je sestavni del proračunskih gradiv naše mestne občine.
 
Najpomembnejša ustanova, v kateri občani lahko urejajo večino svojih pravic s področja socialnega varstva,  je Center za socialno delo Maribor. Pomembno vlogo imata tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – oba imata v Mariboru svoji območni enoti. K socialnovarstveni mreži v mestu pomembno prispevajo javni socialni zavodi (domovi za starejše občane in drugi), katerih ustanoviteljica je država, ter društva, humanitarne in invalidske organizacije, katerih dejavnost je namenjena predvsem njihovim članom, na podlagi javnih razpisov pa vsako leto sofinancirana tudi s sredstvi mestnega proračuna. 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za podravsko statistično regij