Delovno področje
vodoravna delilna črta

 Mestni svet sprejema statut mestne občine, poslovnik mestnega sveta, odloke in druge predpise mestne občine. V okviru svojih pristojnosti mestni svet predvsem:

 • sprejema prostorske načrte in plane razvoja mestne občine,
 • sprejema mestni proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe mestne uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • odloča o na mestno občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug mestni organ,
 • nadzoruje delo župana in mestne uprave glede izvajanja odločitev mestnega sveta,
 • potrjuje mandate članov mestnega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov mestnega sveta,
 • določi, kateri izmed članov mestnega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja , če z zakonom, s statutom mestne očine ali z odlokom ni določeno drugače,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • odloča o politiki zadolževanja,
 • odloča o vseh obremenitvah mestne občine, ki segajo v naslednja poračunska leta,
 • določa prispevke oz. cene storitev iz pristojnosti lokalne skupnosti,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov mestnega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih mestnih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugi organov mestne občine, ustanovoljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejema program dela mestnega sveta,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • določi organizacijo mestnega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

   

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta