Seznam gradiv za 37. sejo mestnega sveta , 24. 04. 2006
vodoravna delilna črta

ikona spletne povezave Nadaljevanji seje sta bili, 8.05.2006 in 15.05.2006

MESTNA OBČINA MARIBORMESTNI SVET Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Šifra: 06202-00005/2006 0200 01
Datum: 04. april 2006

ČLANOM MESTNEGA SVETA


Na podlagi 28. člena poslovnika mestnega sveta vam pošiljamo gradivo za 37. sejo mestnega sveta, ki bo v ponedeljek, 24. aprila 2006


K GMS–502 Odgovori na podane pobude in vprašanja v zvezi z 20. točko dnevnega reda 35. seje MS Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006 (GMS – 502)
GMS – 525 Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Mestne občine Maribor v letu 2005
GMS – 526 Predlog za podpis sporazuma o partnerstvu med mestoma Maribor v Republiki Sloveniji in Pueblo v Koloradu, Združene države Amerike
GMS – 527 Poročilo o pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda
GMS – 528 Sklep o soglasju k cenam pogrebnih storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor za leto 2006
GMS – 529 Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti za leto 2006
GMS – 530 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE Po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – prva obravnava
GMS – 531 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica – skrajšani postopek
GMS – 532 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava
GMS – 533 Posamični program prodaje 47.050 navadnih rednih delnic Mestne občine Maribor v družbi Deželna banka Slovenije d.d.
GMS – 534 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Za 4-S in Ra 1-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – prva obravnava
GMS – 535 Odlok o spremembah odloka o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic – prva obravnava
GMS – 536 Predlog za podelitev priznanja domicil v mestu Maribor in določitev datuma podelitve
GMS – 537 Odlok o dopolnitvah odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – prva obravnava
GMS – 538 Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2005


ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.Odgovori na podane pobude in vprašanja v zvezi z 20. točko dnevnega reda 35. seje MS Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006 (GMS – 502) Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Mestne občine Maribor v letu 2005 Predlog za podpis sporazuma o partnerstvu med mestoma Maribor v Republiki Sloveniji in Pueblo v Koloradu, Združene države Amerike Poročilo o pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda Sklep o soglasju k cenam pogrebnih storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor za leto 2006 Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti za leto 2006 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE Po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – prva obravnava Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica – skrajšani postopek Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava Posamični program prodaje 47.050 navadnih rednih delnic Mestne občine Maribor v družbi Deželna banka Slovenije d.d. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Za 4-S in Ra 1-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – prva obravnava Odlok o spremembah odloka o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic – prva obravnava Predlog za podelitev priznanja domicil v mestu Maribor in določitev datuma podelitve Odlok o dopolnitvah odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – prva obravnava Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2005 ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.


vodoravna delilna črta