Poročilo o pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR                                                           

      Nadzorni odbor

 
 
Šifra:    06203 – 27/2006
Datum: 21. marec 2006
 
 
 
POROČILO O PREGLEDU IZVAJANJA KONCESIJSKE POGODBE ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
 
 
 1. Splošno
 Nadzorni odbor je na svoji 30. seji, 25. oktobra 2005, sprejel sklep, da pregleda izvajanje finančnega dela koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda v Mariboru med mestno občino Maribor in Aquasystems. Za izvedbo sklepa sta bila določena mag. Franc Piberl in Janez Praprotnik.  
Ob pregledu zaključnega računa mestne občine Maribor za leto 2004 je nadzorni odbor ugotovil, da izkazuje mestna občina Maribor na dan 31. december 2004 neplačano zapadlo obveznost do koncesionarja Aquasystems v višini 601,9 milijonov SIT.
Dne 17. junija 2005 je na problem nepopolnega plačevanja storitvene pristojbine opozoril direktor podjetja Aquasystems, gospod Pedrini. Z dopisom, ki ga je naslovil na predsednika nadzornega odbora, mag. Franca Piberla, je poročal o težavah, s katerimi se družba Aquasystems sooča zaradi ponavljajočih poznih in nepopolnih plačil storitvene pristojbine s strani mestne občine Maribor. V dopisu navaja tudi, da bo morala družba podvzeti ustrezne korake za izterjavo dolga mestne občine Maribor do koncesionarja iz leta 2002.
 
 1. Koncesijska pogodba
 Pogodba o izgradnji čistilne naprave in koncesiji za čiščenje odpadnih voda v Mariboru med mestno občino Maribor in koncesionarjem Aquasystems je bila podpisana 27. julija 1998. S to pogodbo je bilo določeno, da bo storitvena pristojbina edino plačilo, ki ga bo koncesionar prejel od mestne občine Maribor za vse stroške kapitala, izvajalske stroške, vzdrževalne stroške za napravo, vključno z režijskimi stroški, stroške obratnega kapitala ter ostale stroške – čl. 8.1.
Gradbena cena pomeni za vsako fazo fiksno ceni po avtomatični prilagoditvi cene (z uporabo koeficienta rasti drobnoprodajnih cen v Nemčiji - čl. 30 in priloga 7) in se uporabi za izračun nadomestila v obliki storitvene pristojbine. Skupna gradbena cena znaša 54,496.000 DEM, od tega cena prve faze 19,708.000 DEM, druge faze 24,207.000 DEM, tretje faze 10,779.000 DEM in osnovni projekt kolektorja 272.000 DEM. Preračunano v EUR znaša skupna gradbena cena 27,863.362 EUR.
Skupna izhodiščna cena ne bo predmet nobenih prilagajanj – čl. 4.28.
 
Koncesionar ima pravico do storitvene pristojbine od dne, ki sledi datumu predhodnega prevzema prve faze – čl. 8.3- t.j. od 10. junija 2002 dalje.
Storitvena pristojbina je sestavljena iz naslednjih stroškov:
 • stroški kapitala
 • izvajalski stroški
 • prenosljivi stroški

Koncesionar izstavlja račune za opravljene storitve vsak prvi delovni dan v naslednjem mesecu za pretekli mesec -  čl. 8.19 - plačila mesečnih računov dospevajo vsakega 30. dne v mesecu.
Koncesionar ima pravico do razdrtja koncesijske pogodbe, če mestna občina Maribor ne plača storitvene pristojbine v roku 60 dni od dneva dospelosti. Če pride do razdrtja koncesijske pogodbe zaradi kršitev mestne občine Maribor, mora slednja povrniti vso škodo, ki izhaja iz kršitve, obenem je koncesionar upravičen do plačil koncesionarjevega dobička za preostala leta do konca koncesijske pogodbe – čl. 12.10.
 
Stroški kapitala so tista sestavina storitvene pristojbine, s katero mestna občina Maribor povrne koncesionarju njegove stroške za tehnologijo, projektiranje, izgradnjo ter zagon naprave. Stroški kapitala se delijo na stroške kapitala za prvo fazo, za drugo fazo in tretjo fazo naprave. Stroški kapitala so določeni za celotno koncesijsko dobo in se mesečno prilagajajo s stopnjo povišanja cen gospodinjskih potrebščin v Nemčiji - čl.8.8.
Stroški kapitala so izraženi v DEM in se plačujejo v tolarski protivrednosti - čl. 8.20.
Iz pogodbe ni razvidno, na kakšen način so izračunani stroški kapitala. Višina izhodiščnih stroškov kapitala je prikazana v pogodbi v tabeli 8 kot spremenljiv mesečni znesek za vsako leto in sicer za 24 let trajanja koncesijske pogodbe.
 
Mesečni izhodiščni stroški kapitala znašajo (v DEM):
 
Leto  obrat.           1. faza                        2. faza                        3. faza                       Skupaj
 
1.                        581.029                                  0                                  0                        581.029
2.                        313.989                        325.143                                  0                        639.132
3.                        315.145                        323.987                                  0                        639.132
4.                        316.300                        322.832                                  0                        639.132
5.                        313.194                        325.938                                  0                        639.132
6.                        318.612                        320.520                                  0                        639.132
7.                        285.583                        290.394                        118.190                        694.167
8.                        285.704                        288.361                        120.101                        694.167
9.                        285.825                        286.329                        122.012                        694.167
10.                      285.946                        284.297                        123.824                        694.167
11.                      286.067                        282.264                        125.835                        694.167
12.                      286.188                        280.232                        127.747                        694.167
13.                      289.525                        280.924                        130.384                        700.833
14.                      235.562                        233.056                        120.082                        588.700
15.                      190.252                        182.522                        111.734                        494.585
16.                      152.211                        158.148                        105.028                        415.387
17.                      121.808                        103.231                        123.885                        348.825
18.                        94.881                          80.411                        117.805                        293.097
19.                        72.293                          61.242                        112.697                        246.201
20.                        53.263                          45.140                        108.406                        206.809
21.                        37.303                          31.614                        104.802                        173.720
22.                        70.382                          59.648                          15.894                        145.925
                       
Na podlagi mesečnih zneskov smo izračunali, da bi znašali po osnovni pogodbi stroški kapitala za celo koncesijsko obdobje ob upoštevanju faktorja prilagajanja skupno 88,706.936 EUR.
 
Ugotovitev:
Po osnovni pogodbi bo mestna občina Maribor v obdobju trajanja koncesijske pogodbe odplačala za stroške kapitala 88,8 mio EUR. Za primerjavo smo naredili izračun, kolikšni bi bili stroški investicije, če bi občina za financiranje izgradnje najela dolgoročni kredit. Ker iz koncesijske pogodbe ni razvidno, kako je izračunana višina stroškov kapitala, smo naredili predpostavko, da so znašali stroški projektiranja, stroški »know-how« in stroški izvedbe projekta 15% gradbene cene oziroma 5 mio EUR, tako da bi znašala cena investicije ob gradnji na ključ 35 milijonov EUR. Mesečna anuiteta za odplačilo kredita v višini 35 milijonov EUR z 20 letnim obročnim odplačevanjem pri 6% obrestni meri bi znašala 246.330 EUR, skupni znesek odplačila pa 59,1 milijonov EUR. V primerjavi s koncesijsko osnovno pogodbo bi bila gradnja z najetjem kredita torej cenejša za 29,6 milijonov EUR.
 
Januarja 2003 je bil podpisan aneks h koncesijski pogodbi. Z aneksom je določeno, da se zneski iz DEM preračunajo v EUR. Na novo je bila določena osnovna gradbena cena, tako da je znašala 29,881.043 EUR, torej je znašalo povečanje cene v primerjavi z osnovno pogodbo 2 mio EUR. Združili sta se druga in tretja faza, v aneksu so izkazani naslednji gradbeni stroški:
 • za prvo fazo 23,876.000 DEM, kar predstavlja povečanje v primerjavi z osnovno pogodbo za  
         4,2 mio DEM,
 • stroški za drugo fazo 34,294.240 DEM, kar predstavlja zmanjšanje v primerjavi s skupno
         gradbeno ceno za drugo in tretjo fazo v osnovni pogodbi za 700 tisoč DEM,
 • za projekt glavnega kolektorja 272 tisoč DEM.
 
Z aneksom so se določili novi mesečni zneski izhodiščnih stroškov kapitala (v EUR):
 
Leto  obrat.            1. faza                          2. faza                          Skupaj
 
1.                         473.375                                  0                        473.375
2.                         562.332                                  0                        562.332
3.                         197.432                        305.531                        502.963
4.                         187.951                        302.126                        490.078
5.                         198.158                        269.112                        467.271
6.                         198.158                        269.112                        467.271
7.                         188.722                        269.112                        457.835
8.                         157.387                        266.406                        423.793
9.                         157.387                        266.420                        423.808
10.                       157.387                        266.436                        423.823
11.                       136.485                        256.946                        393.431
12.                       136.485                        256.960                        393.446
13.                       123.513                        231.294                        354.807
14.                       123.459                        197.642                        321.101
15.                         76.164                        166.387                        242.551
16.                         56.154                          94.729                        150.883
17.                         42.211                          83.461                        125.672
18.                         42.189                          69.542                        111.731
19.                         19.557                          66.957                          86.514
20.                         19.533                          51.965                          71.498
21.                         19.522                          45.265                          64.766
22.                         19.513                          39.865                          59.378
                                                                       
Preračunano na celotno dobo plačevanja znašajo stroški kapitala ob upoštevanju eskalacijskega faktorja 103,752.826 EUR.
 
Ugotovitev:
Z aneksom, ki je bil podpisan v januarju 2003, se je povečala gradbena cena za 2 milijona EUR, stroški kapitala pa za 15 milijonov EUR. Ob povečanju gradbene cene za 7%, so se povečali stroški kapitala za 17%. Za takšno povečanje stroškov kapitala ni nobene logične razlage.
Aneks h koncesijski pogodbi je bil sklenjen z retrogradnim učinkom, saj se je prevzela dodatna obveznost občine do koncesionarja za nazaj, in sicer za leto 2002, kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji.
 
Izvajalski stroški so sestavljeni iz fiksnega dela in spremenljivega dela. Fiksni del je določen za celotno obdobje trajanja koncesijske pogodbe, s tem da se uporablja prilagoditveni faktor rasti drobnoprodajnih cen v Sloveniji. Fiksni del pokriva stroške obratovanja in vzdrževanja, režijske stroške, obratni kapital ter rezerve – čl. 8.1. Iz pogodbe ni razvidno, na kakšen način je izračunana višina izvajalskih stroškov. Z osnovno pogodbo je bila določena osnovna višina  mesečnih izvajalskih stroškov, in sicer za prvo leto 4,794.676 SIT, za naslednja leta pa od 19,868.000 SIT do 22.777.000 SIT.
Z aneksom k pogodbi se je višina fiksnega dela spremenila, tako da znaša za prvi dve leti 4,950.553 SIT, za vsa naslednja leta pa 22,730.163 SIT.
 
Ugotovitev:
Mestna občina Maribor nima pregleda nad dejansko višino fiksnih stroškov obratovanja čistilne naprave. Višina stroškov je določena vnaprej v enakih zneskih za celotno koncesijsko obdobje, torej za 22 let obratovanja, kar je neobičajno, in predpostavljamo, da si je moral izvajalec vkalkulirati določeno rezervo.
 
 1. Plačevanje storitvene pristojbine
Čistilna naprava je začela obratovati 10. junija 2002, ko je bila zaključena prva faza izgradnje. Od julija 2002 do aprila 2003 je koncesionar Aquasystems izstavljal račune za storitveno pristojbino mestni občini Maribor.
 
Stroški kapitala so bili zaračunani v naslednjih mesečnih zneskih:
 
Datum računa        Znesek v EUR               Znesek po pogodbi               Razlika
 
1.7.2002                        272.271                        211.611                        60.660
1.8.2002                        388.959                        317.416                        71.543
2.9.2002                        388.927                        317.416                        71.511
1.10.2002                      388.927                        317.416                        71.511
4.11.2002                      388.927                        317.416                        71.517
2.12.2002                      388.927                        317.416                        71.517
31.12.2002                    388.927                        317.416                        71.517
 
Stroški kapitala so bili višji zaradi sprememb projektnih zahtev, s katerimi se je povečala izhodiščna gradbena cena.
Od januarja do aprila 2003 je bil zaračunan mesečni strošek kapitala 505.787 EUR in je enak kot je določen z  aneksom k pogodbi.
 
Mestna občina Maribor je vse obveznosti za prvo leto obratovanja po računih Aquasystemsa redno plačevala. Občina pa ni vključila stroškov storitvene pristojbine v ceno kanalščine, ki jo zaračunava občanom, ampak je zneske storitvene pristojbine pokrila s sredstvi proračuna.
Z aneksom k osnovni pogodbi se je mesečni strošek kapitala v prvem letu obratovanja povečal na 505.758 EUR. Zato zahteva sedaj koncesionar plačilo razlike med plačanim zneskom po računih za leto 2002 ter med pogodbenim zneskom po aneksu. Razlika znaša 782.979 EUR iz naslova stroškov kapitala in 5,153.662 SIT iz naslova izvajalskih stroškov. Po izjavi vodje oddelka za finance mestne uprave je mestna občina Maribor pripoznala svojo obveznost za leto 2002, bremepis pa občini s strani koncesionarja še ni bil dostavljen.
 
Ugotovitev:
Mestna občina Maribor je v prvem letu obratovanja plačevala storitveno pristojbino iz lastnih sredstev in je ni vkalkulirala v ceno odvajanja in čiščenja odpadnih voda. S tem je bila mestna občina Maribor oškodovana v obdobju julij 2002 do junij 2003 za 1.548,861.304 SIT. Za nesmotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan.
 
Zaradi podpisa aneksa k osnovni pogodbi z učinkom za nazaj je nastala dodatna obveznost v znesku 782.978,79 EUR in 5,153.662 SIT. Za to obveznost obstajajo pravne podlage, vendar ni izstavljena računovodska dokumentacija in ni zavedena obveznost v poslovnih knjigah, kar je v nasprotju z računovodskimi standardi, zato so nepravilno izkazane obveznosti mestne občina Maribor.
 
 1. Pobiranje in plačilo storitvene pristojbine preko JP NIGRAD
Dne 28. julija 2003 je mestna občina Maribor sklenila z Nigradom pogodbo o obračunu storitev čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi. S pogodbo je bilo določeno, da bo Nigrad zaračunaval na svojih računih tudi storitev čiščenja uporabnikom vode v svojem imenu za račun koncesionarja Aquasystems. Zbrana sredstva v preteklem mesecu bo po prejetju računa od koncesionarja plačeval na račun Aquasistemsa. Cena za storitev čiščenja je bila določena v višini 102,40 SIT/m3 za gospodinjstva in 230 SIT/m3 za pravne osebe in zasebnike za čas od 1. aprila 2003 do 30. junija 2003 ter 180 SIT/m3 oziroma 230 SIT/m3 od 1. julija 2003 do 31.decembra 2003. Stroški pobiranja so bili določeni v višini 42,669.519 SIT, v stroške je vključena provizija Mariborskega vodovoda v višini 5,5% oz. 22,7 mio SIT.
 
Ugotovitev:
Sklenjena pogodba z Nigradom nima pravne podlage v koncesijskem aktu, po katerem je nosilec obveznosti za plačilo storitvene pristojbine mestna občina Maribor in tudi ne v odloku o koncesiji za čiščenje odpadnih voda (MUV št. 8/94). Mestna občina Maribor bi morala v skladu s 33. členom ZGJS v koncesijski pogodbi določiti način plačila koncesionarju in vire financiranja. Mestna občina Maribor je ravnala tudi v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih, ker izvajalca za pobiranje storitvene pristojbine ni izbrala z javnim razpisom.
 
Komunalna direkcija je podala odgovor, da je smiselno, da je javno podjetje Nigrad d.d., ki je izvajalec dela javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske in odpadne vode, tudi nosilec obveznosti plačila storitvene pristojbine kot plačila za izvajalca drugega dela gospodarske javne službe. Pravna podlaga za pobiranje s strani pooblaščenca Mestne občine Maribor je opredeljena v Aneksu h koncesijski pogodbi.
 
Nigrad je s 1. aprilom 2003 začel uporabnikom zaračunavati storitveno pristojbino. V letu 2003 je uporabnikom zaračunal 1.105,800.000 SIT. Koncesionar je mestni občini Maribor in Nigradu izstavil račune v znesku 1.268,929.000 SIT, od porabnikov pa je Nigrad pobral za 743,091.000 SIT. Za razliko med računi koncesionarja in pobrano storitveno pristojbino je izstavil račune mestni občini Maribor v višini 163,129.000 SIT ter 205,543.000 SIT in 16,938.000 SIT. Mestna občina Maribor je te obveznosti do koncesionarja za leto 2003 poravnala v letu 2004.
Pogodba med Nigradom in mestno občino Maribor o obračunu storitev čiščenja v letu 2004 je bila podpisana 19. januarja 2005. Torej se je v letu 2004 opravljalo pobiranje in plačevanje storitvene pristojbine brez pravne podlage. Višina storitvene pristojbine je bila določena za prvih šest mesecev v višini 256 SIT/m3, za drugo polletje pa 291,90 SIT/ m3. Aneks k pogodbi je bil podpisan 10.novembra 2005, z aneksom je bila določena višina stroškov za pobiranje storitvene pristojbine, ki znaša 102 milijona SIT, od tega znaša storitev Mariborskega vodovoda 65 milijonov SIT, skupaj z DDV pa 78 milijonov SIT. Cena storitev Mariborskega vodovoda je pretirano visoka. MOM bi morala preprečiti Mariborskemu vodovodu zaračunavanje tako visoke cene svojih storitev. Stroške pobiranja storitvene pristojbine si Nigrad poplača iz pobranih sredstev.
 
Februarja 2004 je začela obratovati 2. faza čiščenja, torej štiri mesece pred potekom drugega leta obratovanja 1. faze.  V skladu s koncesijsko pogodbo je začel koncesionar zaračunavati stroške kapitala za prvo leto obratovanja druge faze po 305.531 EUR mesečno, oziroma ob upoštevanju faktorja prilagoditve 332.390 EUR mesečno. Stroški kapitala za prvo fazo so znašali še vedno 562.332 EUR oziroma zaradi faktorja prilagoditve 300.835 EUR mesečno, torej v višini, ki je bila s pogodbo določena za drugo leto obratovanja prve faze. Drugo leto obratovanja prve faze je trajalo do junija 2004, tako da je v obdobju od februarja do junija 2004 koncesionar zaračunaval stroške kapitala v višini 933.224 EUR mesečno. Šele z junijem 2004 je začelo tretje leto obratovanja 1. faze čistilne naprave, ko se je mesečni strošek kapitala za prvo faza skladno s pogodbo znižal na 197.432 EUR.
 
Ker je bila druga faza zaključena predčasno, so bili stroški kapitala od februarja do junija 2004 v primerjavi s koncesijsko pogodbo višji za 1,231.240 EUR in sicer :
 
 •         v februarju                     218.307 EUR
 •         v marcu                        321.463 EUR
 •         v aprilu                         321.463 EUR
 •         v maju                          321.463 EUR
 •         v juniju                           42.544 EUR.
 
Ker so bili stroški kapitala v tem obdobju višji za okrog 300 milijonov SIT, tega povišanja stroškov kapitala seveda storitvena pristojbina, ki je bila zaračunana uporabnikom, ni mogla pokriti.
 
Ugotovitev:
Aquasystems je v letu 2004 izstavil Nigradu račune v skupni višini 2.227,176.406 SIT. Nigrad je plačal skupno 1.147,146.049 SIT. Skupni znesek obveznosti do Aquasystems znaša po stanju na dan 31. december 2004 1.080,029.365 SIT. Razliko med fakturiranimi zneski s strani koncesionarja in zbranimi sredstvi v višini 610,043.552 SIT je Nigrad zaračunal mestni občini Maribor. Od tega zneska občina v letu 2004 ni plačala koncesionarju ničesar.
 
Obveznost mestne občine Maribor do koncesionarja za leto 2004 je zaradi predčasnega začetka obratovanja druge faze višja v primerjavi s koncesijsko pogodbo za približno 300 milijonov SIT.
 
 
 1. Problem plačila storitvene pristojbine
Na sestanku predstavnikov nadzornega odbora mestne občine Maribor in vodstva družbe Aquasystems, 12. oktobra 2005, je bil obravnavan problem plačila storitvene pristojbine. Zbrana sredstva od porabnikov ne zadoščajo za pokrivanje zaračunanih storitev čiščenja po pogodbi. Dolg mestne občine Maribor do koncesionarja do septembra 2005 znaša 3,591.352 EUR. Skupni dolg ob koncu leta 2005 po oceni koncesionarja znaša skupaj z zamudnimi obrestmi 4,9 mio EUR. Mestna občina Maribor in Aquasystems se dogovarjata o načinu poplačila dolga oziroma o reprogramiranju dolga. Dolg bi se naj saniral z odkupom dolga s strani ene od bank v Sloveniji.
 
 
Zaključna ugotovitev:
 
 
Financiranje izgradnje čistilne naprave ter izvajanje storitve čiščenja voda v obliki koncesije je v primerjavi s financiranjem izgradnje z bančnim kreditom mnogo dražje, zato je s tega vidika koncesijska pogodba za mestno občino Maribor neugodna.
Glede na to, da se je mestna občina Maribor odločila za izgradnjo čistilne naprave in za izvajanje storitve čiščenja odpadnih voda s podelitvijo koncesije in ker je bila koncesijska pogodba in aneks k tej pogodbi pravno veljavno sklenjena, je mestna občina Maribor v skladu s koncesijsko pogodbo edini zavezanec za plačilo storitvene pristojbine.
 
Ker mestna občina Maribor svojih obveznosti do koncesionarja ne plačuje redno in v polni višini, nastajajo dodatni stroški.
Mestna občina Maribor je v letu 2004 in v letu 2005 prevzemala obveznosti brez pokritja v proračunu, v letu 2005 in v letu 2006 pa prevzetih obveznosti ni vključila v proračun, s čemer je kršila 46. in 51. člen Zakona o javnih financah.
 
 
 
          6.  Sedanje stanje po dnevu pregleda
 
Stanje obveznosti mestne občine Maribor do podjetja Aquasystems na dan 31.12.2005 je naslednje:
 
 • obveznosti iz naslova razlike v ceni za operativne stroške, razlike v ceni za stroške kapitala, obdelave odpadnega blata                                                                               225,701.590 SIT
 • obveznosti iz naslova zamudnih obresti                                              269,650.000 SIT
 • obveznosti zaradi premalo nakazanih zneskov koncesionarju zaradi razlike med zbranimi sredstvi storitvene pristojbine in izstavljenimi računi Aquasystemsa       
                                                                                                               738,389.072 SIT
 • obveznosti do Nigrada iz naslova obračunavanja, pobiranja in nakazovanja sredstev storitvene pristojbine za  čiščenja odpadnih komunalnih vod  
                                                                                                                189,473.755 SIT
 
Skupne obveznosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2005 iz naslova storitvene pristojbine za  čistilno napravo znašajo torej:                                                                    
                                                                                                                 1.423,214.417 SIT.  
 
 
 
 
       mag. Franc PIBERL
            PREDSEDNIK 


vodoravna delilna črta