Seznam gradiv za 38. sejo mestnega sveta , 5.06.2006
vodoravna delilna črta

 
                 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    
                                                                                                                                             
 
           
Šifra:    06202-00008/2006    0200 01
Datum: 16. maj 2006   
 
 
 

ČLANOM MESTNEGA SVETA

 
 
 
Na podlagi 28. člena poslovnika mestnega sveta vam pošiljamo gradivo za 38. sejo mestnega sveta, ki bo v ponedeljek, 05. junija 2006
 
K GMS -  502/I    Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006
GMS – 514     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja Ta 14-P (območje bivše Jeklotehne) – druga obravnava 
GMS – 515     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju – sektor Habakuk – druga obravnava
GMS – 550     Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« - druga obravnava
GMS – 554     Odlok o spremembah Odloka o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču – prva obravnava
GMS – 555     Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Maribor – prava obravnava
GMS – 556     Poročilo Mariborske knjižnice za leto 2005 in strateški načrt Mariborske knjižnice 2006-2010
GMS – 557     Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor
GMS – 558     Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2006
GMS - 559     Pravilnik o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor
GMS – 560     Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2005 in poročilom o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2005
GMS –  561    Investicijski program za rekonstrukcijo Studenške brvi
GMS – 562     Soglasja za brezplačno odsvojitev nepremičnin v last družbe Dars d.d.
GMS – 563     Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
GMS – 564     Predlog spremembe cene parkiranja v nočnem času
GMS - 565     Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
GMS – 566     Zaključni račun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor  z inventurnim elaboratom za leto 2005, poročilom o delu in realizacija finančnega načrta za leto 2005
GMS – 567     Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor  – skrajšani postopek
GMS – 568     Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto – prva obravnava 
GMS – 569     Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Otona Župančiča
GMS – 570     Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
GMS – 571     Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor
GMS – 572     Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Maribor - skrajšani postopek
GMS – 573     Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
GMS – 574     Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2006
 
           
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             
 
           
                                                                                 


vodoravna delilna črta