Seznam gradiv za 36. sejo mestnega sveta, 27.03.2006
vodoravna delilna črta

                 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

                                                                                                                                                         
Šifra: 06202-00004/2006    0200 01
Datum:    7. marec  2006
 
 ČLANOM MESTNEGA SVETA
 
 
Na podlagi 28. člena poslovnika mestnega sveta vam pošiljamo gradivo za 36. sejo mestnega sveta, ki bo v ponedeljek, 27. marca 2006
 
GMS – 461     Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu soseske S- 8 (za območje med Smetanovo ulico, Prežihovo ulico, Koroško cesto in Turnerjevo ulico, razen območij sprejetih občinskih lokacijskih načrtov) – druga obravnava
GMS – 512     Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2006 s finančnim načrtom
GMS – 513     Posamični program prodaje 112.179 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic Mestne občine Maribor v družbi Plinarna Maribor d.d. 
GMS – 514     Odlok o spremembah in dopolnitvah  odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja Ta 14  - P (območje bivše Jeklotehne)  - prva obravnava 
GMS – 515     Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o ureditvenem načrtu za območje rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju – sektor Habakuk – prva obravnava
GMS – 516     Poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor  za poslovno leto 2005
GMS – 518     Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste – prva obravnava
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)


vodoravna delilna črta