Seznam gradiv za 39. sejo mestnega sveta, 3. julij 2006
vodoravna delilna črta

                 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

                                                                                                                                             
 
           
Šifra:    06202- 00010/2006    0200 01
Datum: 13. junij 2006
 
 
 

ČLANOM MESTNEGA SVETA

 
Na podlagi 28. člena poslovnika mestnega sveta vam pošiljamo gradivo za 39. sejo mestnega sveta, ki bo v ponedeljek, 03. julija 2006
 
Polletno poročilo o poteku projekta ustanovitve Gerontološkega centra v Mariboru
Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste – druga obravnava
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE Po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – druga obravnava GMS - 530
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – druga obravnava
Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine  druga obravnava
Investicijski program dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor
Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba Maribor
Energetska oskrba v MOM s poudarkom na neopravičenim zvišanju cen v javnem podjetju Toplotna oskrba Maribor
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 (gradivo ste prejeli na nadaljevanju 38. seje, 12. junija 2006)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza – skrajšani postopek
Predlog za ustanovitev Sveta javne zdravstvene službe v Mestni občini Maribor
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote ST 1 SD Studenci Maribor – prva obravnava
Odlok o občinskem  lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote Ko 2- S Košaki – prva obravnava
Nakupi stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s programom gospodarjenja s stavbnimi zemljišči JP GSZ 2005 s finančnim načrtom
Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
Obvezna razlaga točke D iz 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za del S-10/1 v Kamnici
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih – prva obravnava
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote St 11 P – Damiševo naselje na Studencih (del) – prva obravnava
Vrednotenje rezultatov izvajanja Lokalne agende 21 – programa varstva okolja za Maribor, poročilo za obdobje 2002-2005
Predlog za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Maribor in določitev datuma podelitve priznanja Mestne občine Maribor v letu 2006
Letno poročilo za leto 2005 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor
 
Predlog za imenovanje direktorja JP Snaga d.o.o., Maribor
 
Opomba:
Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Maribor o pregledu Zaključnega računa proračuna za leto 2005 vam bomo posredovali z vabilom za sklic seje.
 
 
 
 
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, seznam gradiv).
 
 


vodoravna delilna črta