Seznam gradiv za 40. sejo MS
vodoravna delilna črta

                 

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

                                                                    

                                                                                                                    

Šifra:    06202-00014/2006

Datum: 21. avgust 2006

ČLANOM MESTNEGA SVETA

Na podlagi 28. člena poslovnika mestnega sveta vam pošiljamo gradiva  za predvidene seje v septembru

GMS - 555

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Maribor – druga obravnava

GMS - 614

Sprememba programa komunalnega urejanja naselja Dogoše v X. točki

GMS - 615

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 10 S (del PPE Po 10 S) – območje za individualno stanovanjsko gradnjo vzhodno od Nove ulice v Mariboru – prva obravnava

GMS – 616

Soglasje ustanovitelja Snage javno podjetje d.o.o. k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo

GMS - 617

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Maribor

GMS - 618

Soglasje za dokapitalizacijo družbe Farmadent d.o.o.

GMS - 619

Soglasje k načinu poravnave dolga dolžnika Vinag d.d. do upnika Mestne občine Maribor

GMS – 620

Posamezni program nakupov stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s Programom gospodarjenja s stavbnimi zemljišči JP GSZ 2006 s finančnim načrtom

GMS – 621

 Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor

GMS - 622

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru – prva obravnava

GMS - 623

Poročilo o izvedbi revizije in vseh postopkov vezanih na investicijo obnova in adaptacija Mariborskega gradu GMS - 623

GMS - 624

Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin

GMS – 625 

Program dela Energetske agencije za Podravje – Zavoda za trajnostno rabo energije »Energa P« za leto 2006 in okvirni program dela za leta 2007, 2008 in 2009

GMS – 626

Prodaja objekta Osnovne šole Ivana Cankarja

GMS – 627

Investicijski program – prenova in dograditev doma kulture v Kamnici pri Mariboru

GMS – 628

Prodaja letnega kopališča TAM

GMS – 629

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 – skrajšani postopek

GMS – 630

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2006

 ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta