Poročilo o delu nadzornega odbora v obdobju 2003 - 2006
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
          Nadzorni odbor                                                                        
 
 
Štev.:    06203 – 95/2006
Datum: 26. september 2006
 
 
 POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA V OBDOBJU 2003 – 2006
 
Nadzorni odbor mestne občine Maribor je imenoval mestni svet na svoji seji, dne 27. januarja 2003. Člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2003 – 2006 so bili:
Mag. Franc PIBERL, predsednik
Anamarija ŠPRAH, namestnica predsednika
Miroslav BRKIĆ, član
Janez PRAPROTNIK, član
Simona GLJUK PEČE, članica
Tina TOPLAK, članica
Valter PRISTOVNIK, član.
 
Nadzorni odbor se je sestal na 41 sejah in je sprejel 250 sklepov.
 
Obravnavane so bile zadeve, ki so bile planirane v letnem programu dela nadzornega odbora za vsako leto, in sicer:
 • inventura za leta 2002, 2003, 2004 in 2005;
 • proračun  z načrtom razvojnega programa za leta 2003, 2004, 2005 in 2006;
 • zaključni račun za leta 2002, 2003, 2004 in 2005;
 • sklepi o začasnem financiranju občine do sprejetja proračuna za tekoče leto;
 • realizacija proračuna po kvartalih in ob polletju;
 • gradiva, ki so bila predlagana za obravnavo na mestnem svetu: cene komunalnih storitev, prodaja premoženja, koncesije za gospodarske in komunalne javne službe, premoženjska bilanca občine;
 • poročila o poslovanju javnih podjetij in nekaterih javnih zavodov;
 • kapitalske naložbe občine;
 • delovanje notranjih kontrol;
 • problematika plačevanja storitvene pristojbine za centralno čistilno napravo;
 • problematika urejanja ravnanja z odpadki;
 • revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o poslovanju mestne občine Maribor v letu 2002;
 • poročila službe finančnega nadzora;
 • poročilo o pregledu vplačila iz presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Mariborske lekarne v proračun mestne občine Maribor;
 • poročilo o pregledu investicije prenova Uniona;
 • spremembe poslovnika nadzornega odbora;
 • zapisnik o inšpekcijskem pregledu upravljanja s sredstvi proračuna RS pri uporabniku proračunskih sredstev Mestni občini Maribor;
 • donosnost poslovnih prostorov in garaž in čista donosnost kapitala za gospodarske družbe v lasti mestne občine Maribor;
 • poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delovanju nadzornih odborov dvajsetih občin v letih 2003 in 2004 in Sklepi Komisije za nadzor poračuna in drugih javnih financ Državnega zbora;
 • revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja družbe Nigrad v letih 2002 in 2003;
 • revizijsko poročilo računskega sodišča o poslovanju mestne občine Maribor v letu 2004;
 • poročilo o izvedbi revizije in vseh postopkov vezanih na investicijo obnova in adaptacija Mariborskega gradu;
 • in pobude in predloge, ki so jih podali člani nadzornega odbora ali drugi predlagatelji.
 
Nadzorni odbor je najmanj enkrat letno posredoval poročilo mestnemu svetu, in sicer ob pregledu zaključnega računa proračuna za posamezno leto v preteklem mandatu. Nadzorni odbor je podal svoja priporočila, ki jih je sprejel mestni svet in zadolžil župana, da jih realizira, vendar do popolne realizacije ni prišlo. Prav tako je nadzorni odbor posredoval mestnemu svetu svoja stališča ob obravnavi in sprejemanju proračuna za posamezno leto.
Nadzorni odbor je sproti spremljal izvrševanje poračuna in mestno upravo opozarjal na odstopanja predvsem pri zaostajanju na prihodkovni strani proračuna. 
Nadzorni odbor je želel aprila 2004 obvestiti mestni svet o neizvrševanju sklepov nadzornega odbora s strani župana, vendar le-ta mestnemu svetu ni posredoval njegovega dopisa. Nadzorni odbor je o neizvajanju sklepov nadzornega odbora obvestil tudi Ministrstvo za finance in Računsko sodišče.
Nadzorni odbor je v letu 2004 ob pregledu premoženjske bilance ugotovil, da ima Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne za okoli 4 miliarde SIT kratkoročnih terjatev. Nadzorni odbor je želel pregledati, kje so ta sredstva naložena, zato je prosil župana, da poskrbi, da bo nadzorni odbor dobil ustrezne podatke. To se ni zgodilo vse do konca mandata nadzornega odbora, nasprotno, vodstvo občine in  Mariborskih lekarn sta zavzela stališče, da lekarne teh podatkov niso dolžne posredovati nadzornemu odboru. Nadzorni odbor je marca 2005 zaprosil za mnenje Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je potrdila mnenje nadzornega odbora, da so mu Mariborske lekarne dolžne posredovati zahtevane podatke. Kljub takšnemu stališču nadzorni odbor podatkov ni dobil. Nadzorni odbor je novembra 2005 obvestil Računsko sodišče, Ministrstvo za finance in Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko o tem, da zahtevanih podatkov ni dobil. O tem je želel obvestiti tudi mestni svet, vendar gradivo svetnikom ni bilo posredovano. Ministrstvo za finance je v svojem odgovoru ponovno pritrdilo nadzornemu odboru, da lahko  zahteva podatke od javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je mestna občina Maribor.
Nadzorni odbor je ugotovil, da mestna občina Maribor dolguje koncesionarju za čiščenje odpadnih voda, družbi Aquasystems, okoli 1,5 miliarde sit iz naslova neplačane storitvene pristojbine. O tem je marca 2006 obvestil mestni svet, ki pa o navedenem gradivu ni sprejel nobenega odločujočega sklepa. Nadzorni odbor je opozoril župana na počasno dogovarjanje s koncesionarjem o reprogramiranju dolga, saj dolg nezadržno raste, koncesijska pogodba pa je sestavljena tako, da omogoča koncesionarju izterjavo dolžnega zneska. Uvedena je arbitraža, katere ugotovitve bodo odločilne za nadaljnje ukrepanje.
Nadzorni odbor pri svojem delu v glavnem ni imel težav pri pridobivanju podatkov od mestne uprave, razen v primeru Mariborskih lekarn in v enem primeru pri Mariborskem vodovodu. Župan je sicer poskrbel, da je uprava sodelovala z nadzornim odborom, vendar sam ni podpisal nobenega odgovora oziroma poročila za nadzorni odbor.
Nadzorni je odbor je s svojimi poročili seznanjal tudi Računsko sodišče in Ministrstvo za finance ter želel nekatera pojasnila, vendar le-teh ni vedno prejel. 
Nadzorni odbor v mestnem svetu ni vedno naletel na podporo za svoje ugotovitve, še zlasti takrat, ko so se križali interesi svetnikov, ki so bili člani nadzornih svetov nekaterih javnih podjetij ali zavodov, z interesi nadzornega odbora za transparentno poslovanje. 
 
Poročilo se posreduje novo imenovanemu nadzornemu odboru.
 
 
                                                                                                              mag. Franc PIBERL
                                                                                                                  PREDSEDNIK


vodoravna delilna črta