Poročilo o opravljenem nadzoru nad izvajanjem proračuna mestne občine
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
         Nadzorni odbor

 

Štev.: 06101 - 70/99
Datum: 18. avgust 1999

  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZVAJANJEM PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU JANUAR - MAJ 1999


Nadzorni odbor mestne občine Maribor je na svoji 5. seji, 17. avgusta 1999, pregledal realizacijo proračuna mestne občine Maribor v obdobju januar - maj 1999. Ker je bil proračun za leto 1999 sprejet šele 3. maja 1999, je izvajanje proračuna potekalo v tem obdobju v sprecifičnih okoliščinah. Edini zakonski akt, ki ureja financiranje javne porabe v takem primeru, je Zakon o lokalni samoupravi, ki v petem odstavku 37. člena določa:

"Če občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna poraba občine začasno financira po proračunu za prejšnje leto."

Smiselna intrepretacija sklepa o začasnem financiranju javne porabe, ki jo mestna občina Maribor uporablja, je:

"Mesečni proračunski odhodki naj ne presegajo ene dvanajstine celotnih proračunskih odhodkov preteklega leta. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se financirajo le investicije, ki se nadaljujejo iz preteklega obdobja."

V prvih petih mesecih letos je bila dopustna poraba proračunskih sredstev v višini 42% lanskega proračuna.

Realizacija proračuna v primerjavi z letom 1998 in s planom je prikazana v prilogi.


PRORAČUNSKI PRIHODKI


Prihodki tekočega leta (brez prenosa sredstev iz leta 1998) so bili realizirani v višini 4.372.996.948 SIT oziroma 37,1% od letnega plana. Nadzorni odbor ugotavlja:

 • pri prihodkih proračuna je zaostajanje za planom najvišje pri tistih pozicijah, kjer je realizacija odvisna od uspešnosti dela pristojnih direkcij, torej od subjektivnega faktorja;
 • pri davkih od premoženja je najpomembnejša postavka "nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča", bila realizirana v prvih petih mesecih z 32% od letnega plana (glede na čas predstavlja to obdobje 42% leta), ker je davčna uprava poslala fizičnim in pravnim osebam odločbe šele konec maja;
 • ekološki tolar - konto 7047: javni podjetji Nigrad in Vodovod v dogovoru s komunalno direkcijo ne vplačujeta v proračun, temveč bi naj ta sredstva nakazali šele, ko se bodo začeli izvajati projekti po programu komunalne direkcije, torej s sredstvi, ki pripadajo občini razpolagajo javna podjetja, dokler jih občina ne odpokliče. Nadzorni odbor zahteva, da se sredstva iz naslova ekološkega tolarja, priključnin, parkirnin in koncesij, mesečno nakazujejo v proračun. O dugačnem načinu zbiranja prihodkov iz navedenih naslovov lahko odloča le mestni svet;
 • pri prihodkih od premoženja - konto 7103 znaša realizacija proračuna v prvih petih mesecih 30,73% letnega plana. Tudi priključnine se občini nakažejo šele, ki so sklenjene pogodbe po programu komunalne direkcije. Plan realizacije ni dosežen pri najemninah poslovnih prostorov (indeks 33,2), najmeninah za stanovanja (indeks 39,6), najemninah upravnih zgradb, itd.;
 • pri postavki Prihodki od koncesij niso razvidni prihodki po posameznih vrstah koncesij. Na področju koncesij za oglaševanje mestna občina Maribor izgublja velika sredstva, ker aneksi k prvotno sklenjenim pogodbam danes nalagajo koncesionarjem, da od prvotne količine plačujejo le eno osmino oglaševalskih teles;
 • nekatere mestne četrti in krajevne skupnosti razpolagajo in upravljajo z "lastnim" premoženjem, od katerega pridobivajo prihodke, ki jih uporabljajo mimo integralnega proračuna. Nadzorni odbor priporoča mestni upravi, da uredi lastniška razmerja v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, ter vzpostavi sistem, v katerem bodo sredstva, ki jih le -te pridobivajo s trženjem "njihove" lastnine, prihodek proračuna.


PRORAČUNSKI ODHODKI


Odhodki proračuna mestne občine Maribor so znašali 4.269.168.503 SIT, kar predstavlja 93,1% od skupno dovoljenih odhodkov, v primerjavi s planom pa 29,8%. Nadzorni odbor ugotavlja:

 • plače, prispevki in drugi osebni prejemki so se izplačevali v skladu z zakonom in sklepom o začasnem financiranju. Višja poraba v primerjavi z letom 1998 je posledica usklajevanja plač z inflacijo, nekatera povečanja pa so nastala na podlagi sklepov mestnega sveta ali organizacijskih sprememb;
 • materialni in drugi stroški so se koristili v okviru zakonsko dovočjenih kvot;
 • nove investicije se niso financirale, nadaljevale so se le že v prejšnejm letu začete investicije;
 • financiranje proračunskih porabnikov je potekalo po dvanajstinah iz leta 1998, odstopanje od tega je večinoma iz upravičenih razlogov, kot so: sezonski vpliv pri postavkah 5113 - javna razsvestljava, 5120 - vzdrževanje lokalnih cest, plačila storitev predšolske vzgoje, subvencije študentske prehrane, javna dela in nekatere postavke Stanovanjskega sklada;

Prekoračitve odhodkov proračuna v tem obdobju so pri postavkah:

 • urejanje kmetijskih zemljišč - prekoračitev 81 mio SIT
 • postavka 5111 - komunalne ceste - tekoče vzdrževanje - prekoračitev 103 mio SIT
 • transferji v turizem - prekoračitev 7 mio SIT
 • postavka 5310 - zavod za gasilsko in reševalno službo - prekoračitev 19 mio SIT.


Prekoračitve so, po informacijah oddelka za finance, nastale zaradi prenosa obveznosti iz lanskega leta (urejenje kmetijskih zemljišč in postavka 5111) in zaradi spremenjenega načina financiranja (postavka 5310). Pri transferjih v turizem je prekoračitev nastala zaradi povečanja aktivnosti, vendar nadzorni odbor meni, da takšne prekoračitve niso v skladu z zakonskimi določbami.

Nadzorni odbor je ugotovil, da je financiranje iz proračuna mestne občine Maribor potekalo v obdobju januar - maj v glavnem v skladu s sklepom o začasnem financiranju, ki ga je sprejel mestni svet. Ugotovljena odstopanja glede na določila zakona o lokalni samoupravi, niso takšne narave, da bi moral nadzorni odbor obvestiti Ministrstvo za finance, vendar priporoča mestni upravi, da ugotovi odgovornost pristojnih direkcij, kjer so ta odstopanja nastala. Te postavke bo nadzorni odbor posebej spremljal in zahteval, da se v bodoče izvajajo v skladu s sprejetim proračunom za leto 1999 in da se čimprej uskladijo s planom.

Nadzorni odbor ugotavlja, da mestna občina Maribor nima skupne službe notranje kontrole, zato ne obstaja zadostna kontrola nad izvajanjem proračuna. Posamezne direkcije sicer spremljajo izvajanje postavk proračuna, vendar je prepuščeno njihovi odločitvi, kako se bodo posamezne postavke na strani prihodkov proračuna oziroma odhodkov izvajale.

Nadzorni odbor priporoča mestni upravi, da ustanovi (iz obstoječih kadrov) službo centralne notranje kontrole s ciljem nadzora nad prihodki, smotrno porabo sredstev proračuna in gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s sredstvi in s premoženjem mestne občine Maribor.


                                                                                                            mag. Franc PIBERL
                                                                                                               PREDSEDNIK

PRILOGE:

 • Prihodki v primerjavi z letom 1998 in s planom
 • Odhodki proračuna v obdobju januar - maj 1999


vodoravna delilna črta