Obrazložitev k poročilu o delu nadzornega odbora
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
Nadzorni odbor

 

Datum: 29. januar 2001

 

OBRAZLOŽITEV K POROČILU O DELU NADZORNEGA ODBORA

 

Nadzorni odbor je izdelal poročilo o delu na podlagi 48. člena Statuta mestne občine Maribor in Poslovnika za delo nadzornega odbora, ki v 15. členu določa, da nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča mestnemu svetu in županu o svojih ugotovitvah. Statut Mestne občine Maribor v teh določilih ni usklajen s spremembami Zakona o lokalni samoupravi in takšnega preglednega poročila ne gre enačiti s poročilom o opravljenem nadzoru, ki ga v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi nadzorni odbor izdela, ko opravi nadzor nad posamezno zadevo v okviru svojih pristojnosti in pooblastil. Zato v tem poročilu, katerega namen je informirati mestni svet o delu nadzornega odbora, niso navedeni posamezni dokumenti, niti niso navedeni datumi dogodkov, v kolikor niso za razumevanje dogajanja nujno potrebni. Seveda pa lahko nadzorni odbor vse svoje navedbe in ugotovitve iz poročila tudi dokumentira.

Pravnega preizkusa ne vzdrži trditev mestne uprave, da nadzorni odbor za svoje delo odgovarja mestnemu svetu. V 28. členu Zakona o lokalni samoupravi so našteti organi občine, ki so: župan, občinski svet, nadzorni odbor. Vsak organ ima svoje zadolžitve in pristojnosti. Formiranje nadzornega odbora je po Zakonu o lokalni samoupravi sicer urejeno tako, da člane nadzornega odbora imenuje in razrešuje mestni svet (29. člen Zakona o lok. sam.), iz celotne zakonske ureditve pa je razvidno, da je nadzorni odbor samostojen in neodvisen organ. Tudi pogoji za razrešitev člana nadzornega odbora so enaki kot za razrešitev člana mestnega sveta (37. A člen Zakona o lok. sam.), kar zagotavlja neodvisnost članov nadzornega odbora, ki je nujen pogoj za njihovo delo.

Finančni načrt za delo nadzornega odbora vsebuje nadomestilo za delo članov v skladu s Pravilnikom o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih v Mestni občini Maribor, katere določa mestni svet in sredstva za kritje materialnih stroškov za delo nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora ne dobijo nobenega drugega plačila za opravljeni nadzor, ki ga izvajajo po programu dela, prav tako ne prejema predsednik nobenega nadomestila za udeležbo na sejah mestnega sveta. Predsednik nadzornega odbora ni odredbodajalec za sredstva, ki so planirana v proračunu za delo nadzornega odbora in ni posebej dolžan poročati o porabljenih sredstvih za delo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je pripravil poročilo v roku, ki je omogočal, da bi bilo poročilo uvrščeno na dnevni red seje mestnega sveta še v letu 2000, s čemer bi zadostil določbam svojega poslovnika. Zato je bilo izdelano tekom oktobra in na nadzornem odboru dokončno potrjeno na seji 14. novembra 2000 in opisuje delo nadzornega odbora oziroma stanje in ugotovitve do konca oktobra 2000. Zato v poročilu niso mogla biti vključena dogajanja po oktobru 2000, kot tudi ne aktivnosti, ki jih je mestna uprava opravila po tem datumu do konca leta 2000 in v januarju 2001 ali tekom leta 2001.

Nadzorni odbor je mnenja, da je poročilo, ki je predloženo mestnemu svetu, prej premalo kritično kot preveč. Zavedamo se tudi, da je določene zadeve težko spreminjati. Vendar pa smo člani nadzornega odbora mnenja, da se zadeve premikajo prepočasi in da bi bilo potrebno ukrepati hitreje. Od lastninskega preoblikovanja in od sprejema nove zakonodaje je preteklo že več let, tako da je skrajni čas, da mestna uprava dejansko zagotovi uresničevanje občinskih interesov v odnosu do javnih podjetij, do koncesionarjev in do drugih porabnikov občinskih sredstev. Tako je nadzorni odbor na seji 22. avgusta 2000 ponovno ugotavljal, da ne more biti zadovoljen z odnosom mestne uprave do njegovih sklepov in na nekatere sklepe prispejo odgovori, ki so največkrat splošni in ne nakazujejo rešitev, ne sledijo nikakršne spremembe oziroma izboljšave dela uprave v smislu dobrega gospodarjenja z občinskim premoženjem. Nadzorni odbor je menil, da ni pripravljenosti v upravi, da bi se karkoli, na kar opozarja že od začetka mandata, spremenilo. Zato je sklical posebno sejo za 19. september 2000 in nanjo povabil župana. Na seji so člani nadzornega odbora izpostavili odprta vprašanja, ki jih je doslej odbor obravnaval ter od župana zahtevali uresničitev sklepov, zlasti tistih, ki zadevajo gospodarjenje z občinskim premoženjem, zagotavljanje prihodkov proračuna, neurejenost odnosov občine z izvajalci gospodarskih javnih služb, upravljanje z lastniškimi deleži občine itd. Sklenil je tudi, da bo v primeru, da župan ne bo realiziral sklepov nadzornega odbora, o tem obvestil javnost in pristojna ministrstva. Po tej seji so se začele stvari premikati hitreje in je nadzorni odbor do 24. oktobra 2000 prejel odgovore na večino nerealiziranih sklepov. V teh odgovorih je mestna uprava navedla, da je del sklepov medtem že realizirala, drugi pa so v izvajanju in bodo izvršeni do konca leta 2000. Seveda nadzorni odbor o izvrševanju teh sklepov v tem poročilu še ni mogel poročati.

Nadzorni odbor ponovno poudarja, da je pri svojem delu upošteval načela strokovnosti, poštenosti in nepristranskosti. Po izobrazbi ima dva doktorja znanosti, enega magistra znanosti in štiri člane z univerzitetno diplomo. Pri svojem delu niso člani nikoli uveljavljali kakršnih koli političnih interesov ali ambicij, prav tako meni, da ni bil v poročilu mestnemu svetu nikjer neobjektiven.

 

                                                                                        mag. Franc PIBERL, univ.dipl.ekon.
                                                                                                      PREDSEDNIK


PREGLED NEKATERIH SKLEPOV

 

25.marec1999 - Informacija o nerealiziranih sklepih prejšnjega nadzornega odbora in aktualnosti teh sklepov - sklep kljub urgencam ni bil nikoli realiziran.

Upravljanje s kapitalskimi deleži:

25. maj 1999 - Predlog, da župan zadolži upravo, da zagotovi koordinacijo s predstavniki mestne občine Maribor v organih upravljanja javnih podjetij in izdela ustrezna navodila za usklajeno nastopanje (30. sklep)

29. junij 1999 - uprava naj pregleda statute in zahteva uskladitev statutov; ponovitev 30. sklepa (37. sklep)

22. februar 2000 - ne funkcionira povezava med predstavniki mestne občine Maribor v organih upravljanja javnih podjetij z vodstvom občine (84. sklep)

21. marec 2000 - uprava je pripravila pregled aktov javnih podjetij z vidika razmejitve pristojnosti (92. sklep), ki pomeni delno realizacijo 37. sklepa, ni vzpostavljen sistem koordinacije med predstavniki občine v organih upravljanja javnih podjetij z vodstvom občine (92. sklep)

27. junij 2000 - podpredsednica nadzornega odbora je pripravila Izhodišča za organizacijo upravljanja s kapitalskimi deleži. Nadzorni odbor obvestiti do 1. septembra 2000 glede odločitve o konceptu (118. sklep)

24. oktober 2000 - sistematizirano je mesto pomočnika predstojnika oddelka za finance in upravljalec premoženja. S 1. septembrom 2000 se je zadolžila delavka v upravi za analiziranje družb. Skupščin se udeležuje ena delavka - ustno poročilo na seji nadzornega odbora.

Služba notranje kontrole:

25. maj 1999 - mestna občina Maribor naj iz obstoječega kadra ustanovi službo notranje kontrole s ciljem gospodarnega, učinkovitega in uspešnega gospodarjenja z občinskim premoženjem

29. junij 1999 - rok za poročanje tri mesece (38. sklep)

30. september 1999 - opozorilo na pomanjkljive notranje kontrole, nič se ni spremenilo, nadzorni odbor bo zahteval revizijo notranjih kontrol (64. sklep)

20. februar 2000 - nadzorni odbor vedno znova ugotavlja, da ni notranjih kontrol (85. sklep)

24. oktober 2000 - služba za nadzor se organizira po sprejetju sprememb odloka o notranji organizaciji mestne uprave, potekajo postopki za kadrovsko zasedbo tega mesta.

Prihodki od koncesij

29. junij 1999 - v poročilu o izvajanju proračuna mestne občine Maribor morajo biti prikazani prihodki po koncesionarjih in vrstah koncesij (39. sklep)

17. avgust 1999 - mestna občina Maribor na v skladu z navodilom o izvajanju proračuna izdela poročilo o postopkih opominjanja in o obračunanih in plačanih obrestih (45. sklep)

15. september 1999 - Nigrad mora mesečno posredovati podatke nadzornemu odboru o pobranih prihodkih za oglaševanje po posameznih koncesijskih postavkah in o mesečnih zneskih nakazil (50. sklep) - rok 27. september 1999

24. september - ponovljen oziroma dopolnjen sklep štev. 50 - parkirnine, zakupnine - rok 5. oktober 1999, realizirano 7. oktober 1999

16. november 1999 - Nigrad naj mestni občini Maribor dostavi popolno poročilo

22. februar 2000 - prihodki v poročilih mestne občine Maribor morajo biti prikazani po koncesionarjih in vrstah koncesij (84. in 85. sklep)

21. marec 2000 - prihodki v zaključnem računu mestne občine Maribor morajo biti prikazani po koncesionarjih in vrstah koncesij

24. oktober 2000 - nadzorni odbor prejel razčlenitev prihodkov proračuna po razčlenjenih postavkah - po osem mestnih kontih - s tem so sklepi o prikazu prihodkov realizirani.

Prihodki od priključnin in komunalnih taks

17. avgust 1999 - mestna občina Maribor naj obračunava zamudne obresti

16. november 1999 - nedopustno, da se sredstva, ki jih pobirajo javna podjetje zadržujejo na računih in se prenesejo v proračun šele na izrecno zahtevo občine in to brez obresti - osebna odgovornost (60. sklep)

18. januar 2000 - mestna občina Maribor mora zagotoviti, da bodo prihodki proračuna pravilno in pravočasno vplačani v proračun (76. sklep)

18. januar 2000 - mestna uprava dostavi pregled dejanskih obveznosti ter pregled fakturiranih in plačanih prihodkov (77. sklep,1. točka)

22. februar 2000 - nadzorni odbor ni zadovoljen z odgovorom mestne uprave k 77. sklepu

30. maj 2000 - občina nima registriranih terjatev iz nerealiziranih nedavčnih prihodkov (108. sklep)

18. april 2000 - nadzorni odbor zahteva, da občina obračunava zamudne obresti

27. junij 2000 - sklep štev. 108 ni realiziran in se pošlje urgenca (115. sklep); odgovor 13. julija 2000 je v fazi posnetka stanja

24. oktober 2000 - vzpostaviti je potrebno sistem notranjih kontrol prihodkov (140. sklep).

Nadzorni odbor je 20. novembra 2000 prejel poročilo svetovalca župana, v katerem ugotavlja, da se na nekaterih področjih stvari upoštevajoč vse sestanke in ugotovitvene zapisnike, ne premikajo. Tako niso v proračun refundirani prihodki iz naslova državnih taks v višini 521,5 mio SIT, iz naslova priključnin obstaja terjatev do Nigrada v višini 28,9 mio SIT, zaradi tega, ker še ni sklenjena pogodba glede upravljanja z javnimi parkirišči v proračunu za leto 2000 še ni prihodkov iz parkirnin (planirana višina 130 mio SIT) in tudi ne odhodkov za stroške upravljanja parkirišč. Sredstva so že bila porabljena za investicije mimo proračuna. Pogodba je bila podpisana v decembru 2000 in dostavljena nadzornemu odboru, ki pa jo je ocenil za nesprejemljivo in zahteval v tej zvezi dodatna pojasnila.

Ker občina ni izstavljala računov za odškodnino za ekološki tolar, so bila sredstva v višini 170,6 mio SIT za leto 1999 nakazana v proračun šele 19. aprila 2000, pogodba med Mariborskim vodovodom in občino do 20. novembra 2000 še ni bila podpisana, višina terjatve je znašala takrat 190,7 mio SIT, (do konca leta 2000 je bila ta obveznost poravnana).

Parkirnine

29. junij 1999 - mestna občina Maribor naj pregleda nakazovanje parkirnin v modri coni in na javnih parkiriščih (39. sklep)

21. marec 2000 - nadzorni odbor zahteva na vpogled pogodbe, sklenjene med mestno upravo in Nigradom za pobiranje parkirnin (90. sklep).

Koncesijske pogodbe

14. september 1999 - uprava naj nadzornemu odboru dostavi pooblastilo Nigradu - realizirano 30. septembra 1999

16. november 1999 - župan naj v roku treh mesecev sklene anekse h koncesijskim pogodbam o oglaševanju in poroča nadzornemu odboru; prekliče naj se pooblastilo Nigradu in nalogo pobiranja nadomestil iz koncesij za oglaševanje prevzame občina (58. sklep)

22. februar 2000 - sklep štev. 28 nerealiziran

22. februar 2000 - nadzorni odbor ni obveščen o izvajanju aktivnostih komisije za pregled koncesijskih pogodb - na naslednjo sejo bo povabil župana (85. sklep)

18. april 2000 - nadzorni odbor pričakuje, da bo do 1. julija prejel poročilo o realiziranih sklepih v zvezi s koncesijskimi pogodbami (100. sklep)

24. oktober 2000 - poročilo komunalne direkcije: "Do konca leta 2000 bomo uskladili vse koncesijske pogodbe s področja oglaševanja. Z mestnim inšpektoratom se bomo do januarja 2001 poskušali dogovoriti za dosledno izvajanje nadzora nad oglaševanjem. S 1. januarjem 2001 bo komunalna direkcija pripravljena prevzeti izvajanje nadzora glede izvajanja dejavnosti oglaševanja."

 vodoravna delilna črta