Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta

Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.

Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.

Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.

Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.

Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Damir Orehovec, predsednik
 • Grega Krajnc, član
 • Dr. Tina Tomažič, članica
 • Inge Vogrin Mlakar, članica
 • Borut Jurišić, član
 • Bojana Krepek, članica
 • Desanka Goličnik, članica
 • Milan Hmelak, član
 • Simon Medved, podpredsednik
 • Ivan Bračko, član
 • Lidija Dumanič, podpredsednica
 • Luka Mesarec, član
 • Boris Popovič, član
 • Ines Poštrak, članica
 • Boštjan Marko, član

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti