Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Vincenc Virtnik, predsednik
 • Danijel Rebolj, podpredsednik
 • Milenko Granulić, podpredsednik
 • Lidija Kocuvan Gašparič, članica
 • Anton Krojs, član
 • Marko Simerl, član
 • Kaja Pogačar, članica
 • Boris Ružič, član
 • Mirjana Bračič, članica
 • Bojan Bračič, član
 • Alija Keranović, članica
 • Marija Rozman, članica
 • Simona Polak, članica
 • Bojan Permozer, član
 • Jasna Cimeša, članica
 • David Brečko, član
 • Majda Šumrada Harc, članica
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti