Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet Mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju Mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v Svete Mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v Mestni svet.
 
Predsednik Sveta Mestne četrti predstavlja in zastopa Mestno četrt.
 
Svet Mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov Sveta Mestne četrti je neprofesionalna.
 
 
Svet Mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Rajko KOTNIK, predsednik 
 • Milan PUKŠIČ, podpredsednik
 • Rudi DREVENŠEK, član
 • Natalija IVNIK MLASKO, članica
 • Boštjan JUS, član
 • Branislav RAJIĆ, član
 • Cvetka ROŠKER, članica
 • Ljuba JANČIČ, članica
 • Vlasta CAFNIK, članica
 • Ana VINDIŠ, članica
 • Jernej MURAUS, član
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti