Svet krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost.
 
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.
 
 
Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
  • Rečnik Drago, predsednik
  • Cesar Marko, podpredsednik 
  • Mandl Davorin, član
  • Cesar Zvonimir, član
  • Zemljič Davorin, član
  • Kozar Stanislav, član
  • Šparakl Jožica, članica
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa krajevne skupnosti