Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta

Površina: 6.174.594 m2

Obseg:         13.435 m

Število prebivalcev v mestni četrti po letih:


Mestno četrt Tezno predstavljata del naselja Dogoše in del naselja Maribor.
Mestno četrt Tezno na severu omejuje Stražunski gozd, na vzhodu občina Miklavž, na jugu občina Hoče in na zahodu železniška proga. Ptujska cesta ločuje Tezno na stanovanjsko območje, ki velja za delavsko - spalno naselje in poslovno - industrijsko območje.

Jezikovni temelj za ime Tezno izvira iz besede "teza" . Teze so se pred nekaj stoletji imenovali gozdovi oz. gaji med pašniki in njivami. Tezno je prvič omenjeno v kupoprodajni pogodbi z dne 5. marca 1473, na podlagi katere je Ivan Falbmhap prodal njivo mariborskemu meščanu Lenartu Prugklu. Listino je pečatil mariborski mestni sodnik Lenart Igelshofer.

V Mestno četrt Tezno so se na podlagi Odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti, združile bivše krajevne skupnosti Slave Klavore, Martina Konšaka in Silvire Tomasini.
 
Rezervacija zemljišč za širitev industrijskega območja in cestnega režima na južni strani Ptujske ceste, je vzrok za slabo komunalno opremljenost območja; se pa stanje (počasi) spreminja, saj je na tem območju zraslo nekaj trgovskih centrov, prihajajo nove avto-hiše, gradi se nova tovarna zdravil.

Propadanje industrijskih dejavnosti v preteklosti se je negativno odražalo v vsakdanjem življenju naših občanov, ki so bili v večini zaposleni v Tovarni avtomobilov in motorjev in Metalni.

Na Teznem se je že med drugo svetovno vojno začel intenziven industrijski razvoj. Nemško tovarno letalskih delov je takoj po osvoboditvi nasledila Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor, leta 1996 pa je tam nastala odprta poslovno-industrijska cona. Na kratko ji rečemo Cona Tezno. Ta je eno od najhitreje razvijajočih se gospodarskih jeder, ne samo v Mariboru, marveč tudi v regionalnem in državnem merilu.

Še pred petimi leti je bilo v podjetjih Cone Tezno zaposlenih okrog 1300 ljudi, danes jih je že blizu 3500 v več kot 150 pravnih subjektih. Vendar je na voljo še 108 hektarjev še nezasedenih zemljišč.

V Coni Tezno danes najdemo širok spekter kovinsko predelovalne industrije, kot so kovinska galanterija, orodjarstvo in proizvodnja specialnih strojev. Tu nastajajo deli in sklopi za nekatere največje svetovne avtomobilske proizvajalce, kakršni so Daimler Chrysler, Citröen, Peugeot, Ford, Magna Steyr itd. Ponos cone so tudi razvoj in proizvodnja imenitnih letaliških in turističnih avtobusov, zapleteni proizvodni sistemi, orodja in še in še.
 
V zadnjih letih naglo naraščajo storitvene in logistične dejavnosti, tudi zelo zahtevne. Tako Cona Tezno gosti centralni računalniški in organizacijski center druge največje banke in zavarovalnice v državi, centralni logistični center Pošte Slovenije, podjetja za računalniško programiranje in razvoj, visokotehnološke dejavnosti za varčno uporabo energije in še bi lahko naštevali.
 
PPC Tezno (in Znanstveni park v ustanavljanju) v bližnji prihodnosti obetata še več novih delovnih  mest.

S prodajo večnamenske dvorane Kovinar je Tezno izgubilo možnost za širitev kulturne dejavnosti, vendar si svetniki MČ Tezno z vsemi močmi prizadevamo za ponovno pridobitev večnamenskega centra na Teznu, saj želimo ustaviti trend stagnacije na področju družbenih dejavnosti v zadnjih letih.
 
V okviru Društva upokojencev Tezno delujejo pevski zbor, krožek za ročno delo, šahovski krožek, balinarska sekcija in kegljaški sekciji za stezno in rusko kegljanje.
 
Na področju športne dejavnosti, kljub dotrajani športni infrastrukturi, še zmeraj uspešno delujeta Nogometni klub Kovinar in TVD Partizan. Občani lahko svoj prosti čas aktivno preživijo na teniških in balinarskih igriščih pri Metalni in TAM-u. V začetku leta 2008. smo ob Janševi ulici pridobili novo športno igrišče na prostem, namenjenemu »urbanemu športu«. Prosti čas lahko preživite tudi v sodobnem »bowling centru«.
 
V Mestni četrti Tezno živi Vrtec Tezno s svojimi štirimi enotami. Če bi jih vprašali kdo so, bi Vam pokazali svoj predstavitveni logotip Rožnati griček, ki so ga ustvarili otroci in predstavlja poseben odnos otrok do narave - do vsega živega. V vrtcu Tezno strokovne delavke že vrsto let izvajajo obogatitvene dejavnosti, kjer se lahko otroci vključijo v glasbene, plesno-rajalne in športne urice. Med stalnimi nalogami vrtca je nacionalni projekt Eko vrtec kot način življenja. Vrtec je na več nivojih vključen tudi v mednarodna sodelovanja kot so Vseživljensko učenje – Socrates Comenius, pustni karneval v Opatiji in še bi lahko naštevali. Bogastvo  vrtca so enote in ljudje s svojo prepoznavnostjo v vsakdanjem življenju ter pestro vzgojno dejavnostjo. Vsaka enota oblikuje svojo lastno ustvarjalno in strokovno okolje.
 
Na Teznu imamo osnovni šoli Martina Konšaka in Slave Klavore, Srednjo kovinarsko strojno šolo in Dijaški dom Tezno za potrebe srednjih šol. Ob kopališču TAM Ministrstvo za šolstvo gradi nov srednje-šolski center; v okviru tega pa je predvidena tudi revitalizacija kopališča TAM.
Različno literaturo si lahko izposodimo v Knjižnici Tezno.
 
Za osnovno zdravstveno varstvo otrok in odraslih je poskrbljeno v Zdravstveni postaji Tezno.
 
V nedeljo dopoldan je Tezno stičišče prodaje, nakupovanja in druženja na znamenitem »bolšjem sejmu«.
 
Dobrodošli na Teznu!


vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta