Dostop do informacij javnega značaja
vodoravna delilna črta
 
Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ – UPB2/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ – UPB2 taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne.
 
Opis delnega dostopa do IJZ: V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ – UPB2, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta oziroma mu omogoči ponovno uporabo tega preostalega dela dokumenta. Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in Uradni list RS, št. 119/07). 21. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.
 
Opis dostopa do IJZ preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo IJZ: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
 
Opis dostopa do IJZ za ljudi s posebnimi potrebami: na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Dostop v stavbo občine na naslovu Ul. heroja Staneta 1 je za ljudi s posebnimi potrebami urejen s vhoda na Trgu generala Maistra (stopniščna rampa). Za morebitno pomoč pri uporabi le-te je pri vhodu nameščen gumb, s katerim lahko pokličejo varnostnika. Dostop z rampo je omogočen do pritličja, od tod naprej pa z dvigalom, ki omogoča dostop invalidom, starejšim osebam in mamicami z vozički tudi v prvo in drugo nadstropje občinske stavbe.
 
Fizično lahko do informacij javnega značaja dostopate ves poslovni čas v sobi 14/pritličje, Ulica heroja Staneta 1, Maribor pri svetovalki za pomoč strankam ter v času uradnih ur na naslednje načine:
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta