Zahteva za izdajo mnenja (Priloga 9)
vodoravna delilna črta

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu prometne infrastrukture. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, glede varovalnih pasov občinskih javnih cest je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.
 
Zahtevo za izdajo mnenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.
 
Zahteva za izdajo mnenja se vloži na predpisanem obrazcu, ki se mu priloži projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
 
Mestna občina Maribor zahteve  za izdajo mnenj ter vse obvezne priloge od 1. 1. 2022 sprejema le v digitalni obliki.
 
Izpolnjeno vlogo pošljete na gp.mom@maribor.si.
 
Na vlogi je treba označiti področje, na katerega se podana zahteva nanaša:
  • na urejanje prostora (za področje skladnosti s prostorskimi akti) ali
  • na komunalo in promet (za področje posega v varovalni pas prometne infrastrukture).

V kolikor se zahteva nanaša na obe področji, je treba tudi to označiti.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Priloga 9 zahteva za izdajo mnenja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Priloga 9 zahteva za izdajo mnenja
vodoravna delilna črta