Potrdilo lokacijske informacije
vodoravna delilna črta

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje oz. posega v prostor.
 
Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Pridobitev lokacijske informacije ni obvezna, predstavlja pa pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o:
  • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
  • namenski rabi prostora,
  • območjih varovanj in omejitev,
  • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen,
  • prostorskih ukrepih
  • spremembah in dopolnitvah oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.
 
Natančno izpolnimo vlogo za pridobitev lokacijske informacije (ime in naslov vlagatelja, parcelna številka, katastrska občina, opis gradnje ali drugih posegov v prostor).
Izpolnjeno vlogo oddamo:
 
Vlogo pošljete na izbran naslov SAMO ENKRAT (po elektronski pošti ALI po navadni pošti ALI osebno v glavni pisarni).
 
UPRAVNA TAKSA: zaračunavanje upravne takse se izvaja glede na določila Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 189/20), ki se uporablja od 1. 1. 2021, s katerim so se spremenile upravne takse na področju urejanja prostora.
Znesek upravne takse za lokacijsko informacijo:
  • za gradnjo objektov in izvajanja drugih del = 35,00 EUR
 
Plačilo:
  • v gotovini (ob vložitvi vloge),
  • na TRR Mestne občine Maribor št: SI56 0127 0470 0355 138, sklic na št. SI11 75698-7111207; namen nakazila: plačilo upravne takse, koda namena: OTHR.
Prosimo, da k vlogi priložite potrdilo o plačilu upravne takse.
 
Relevantni predpisi:


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Lokacijska informacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Lokacijska informacija
vodoravna delilna črta